1 Views· 2024/02/16· Gaming

[연두부] PS4 신작 - 용과 같이 : 극2


DUBU
Subscribers

연두부의 게임방송 채널입니다.
-------------------------------------------------------------------------------
2017년 12월 14일 방송
-------------------------------------------------------------------------------
하루카.. 당신의 위장은 대체..
열 걸음 걸으면 밥을 찾는 하루카와 함께
소텐보리 탐방은 무사히 마쳤네요!
카무로쵸로 돌아와 일단 어제 곰돌이로
심장어택 쎄게 해주신 카오루와
함께 스토리 진행할게요!
-------------------------------------------------------------------------------
방송 시작 - 8:30 pm
-------------------------------------------------------------------------------
매일 8:00 PM ON AIR - 유튜브는 8:30~40 PM 에 ON AIR
(매주 월요일은 휴방입니다.
자세한 피드는 twitch.tv/lovelyyeon 에서 확인 가능하세요)

카카오TV, 트위치 TV, 유튜브 3사 동시 송출 .
-------------------------------------------------------------------------------
카카오 T V : 연두부
http://tv.kakao.com/channel/2667326/

트위치 T V : 연두부
https://www.twitch.tv/lovelyyeon

유튜브 채널 : 연두부
https://gaming.youtube.com/c/연두부YouTube/live
-------------------------------------------------------------------------------
후원 하기 (Donation)
-------------------------------------------------------------------------------
Donate to Twip :
http://twip.kr/donate/lovelyyeon

Donate to Toonation :
https://toon.at/donate/636322580134303400

or Super Chat
-------------------------------------------------------------------------------

Show moreUp next


0 Comments